O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
Regulamin

Definicje

 1. Tomaszowiak Konrad Kosiorski – jest to firma z siedzibą przy, ul. Boya-Żeleńśkiego 1, Tomaszów Lubelski 22-600.
 2. Regulamin – przedstawia cele i zasady korzystania z serwisu.
 3. Portal tomaszowiak.net – jest multiplatformą udostępnioną w sieci Internet, która utworzona została przez tomaszowiak.net, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystanie z różnorodnych mechanizmów multiplatformy,  wszelkich informacji  i danych sporządzonych przez tomaszowiak.net oraz innych światowych zasobów Internetu. Ponadto możliwa jest realizacji operacji handlowych przez Internet, udostępnianych przez tomaszowiak.net w domenie www.tomaszowiak.net jak również w domenach, które należą do Portalu tomaszowiak.net.
 4. Serwisy – są to usystematyzowane platformy udostępnione w sieci Internet, które zostały stworzone przez tomaszowiak.net. Dzięki nim Użytkownicy posiadają możliwość korzystania z wszelkich mechanizmów informatycznych i treści sporządzonych przez tomaszowiak.net,  innych zasobów internetowych, a także zdolność realizacji operacji handlowych przez Internet, udostępniane przez tomaszowiak.net pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują tylko tomaszowiak.net.
 5. Użytkownik – jest to każda osoba korzystająca z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.
 6. Usługi – są to w szczególności usługi rozumiane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. Nr 144, poz.1204, z późn. zm.), m.in. takie jak wymienione poniżej:
  • Usługi informacyjne – zapewniają Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych, które są udostępniane na żądanie Użytkownika w czasie przez niego wybranym, za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych Portalu tomaszowiak.net lub za pośrednictwem innych mechanizmów (np. poczty e-mail).
  • Usługi społecznościowe – świadczone są przez Portal i umożliwiają Użytkownikom nawiązywanie oraz podtrzymywanie kontaktów z innymi Użytkownikami sieci Internet w celu wymiany informacji, komentarzy       i opinii, a także korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników, zamieszczania informacji i materiałów udostępnionych w infrastrukturze teleinformatycznej tomaszowiak.net i udostępniania innym Użytkownikom.
  • Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług – świadczone są w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego. Zapewniają Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług za pośrednictwem wybranych Serwisów.
  • Usługi reklamowe – polegają na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych tomaszowiak.net oraz umożliwiają prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe.

Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin zawiera ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności tomaszowiak.net.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług,                   a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Poprzez fakt korzystania z Portalu i/lub Serwisów Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu, bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.

Warunki

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług: Umowa            o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
 2. Warunki techniczne: Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie elementy niezbędne do korzystania z Portalu tomaszowiak.net
 3. tomaszowiak.net zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji (komentarzy, blogów, artykułów sponsorowanych) bez podania przyczyny.

Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu tomaszowiak.net i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub serwisów w sposób sprzeczny z zasadami życia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 5. Usługi dostępne bez konieczności rejestracji, a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu publikacji (treści, obrazów, video) - będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami:
  • tomaszowiak.net oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje publikacje Użytkowników we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych w przypadku: Publikacji, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) oraz zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.).

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: tomaszowiak.net, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Łaszczowiecka 9. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez tomaszowiak.net.  

Odpowiedzialność tomaszowiak.net

 1. tomaszowiak.net nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność                i kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji,       a także za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 2. tomaszowiak.net zastrzega, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. tomaszowiak.net nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów będzie przebiegało bez błędów, wad i przerw oraz że dane i informacje na stronach Portalu i/lub Serwisów sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez tomaszowiak.net.
 4. tomaszowiak.net nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencję podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania czasu wolnego i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 5. tomaszowiak.net nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.
 6. tomaszowiak.net nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i/lub Serwisów w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. tomaszowiak.net nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

Prawa własności intelektualnej

 1. Przyjęty w na stronach Portalu i/lub Serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno autorskiej.
 2. Portal i/lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 3. Treści udostępniane na stronach Portalu i/lub Serwisów mogą być opatrzone znakiem „Copyright © tomaszowiak.net. Wszystkie prawa zastrzeżone”.
 4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, tomaszowiak.net udostępnia na stronach Portalu i/lub Serwisów na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych. 
 5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Serwisów, w całości lub części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody tomaszowiak.net poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
 9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. 
 10. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów materiały (treści, zdjęcia, filmy), co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają tomaszowiak.net niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści w ramach Portalu tomaszowiak.net.

Ochrona prywatności

 1. tomaszowiak.net w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. tomaszowiak.net umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
 3. tomaszowiak.net oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji, tomaszowiak.net gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną tomaszowiak.net usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika.
 4. Dane użytkowników tomaszowiak.net wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach tomaszowiak.net osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych, pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.
 5. W ramach świadczenia niektórych Usług tomaszowiak.net zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
 6. tomaszowiak.net zastrzega, że: używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb, podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu.
 7. tomaszowiak.net oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych wysyłanych przez serwer WWW        i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez tomaszowiak.net oraz pozyskanie informacji o tym, jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają. tomaszowiak.net wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies          w celach statystycznych i emisji reklam.
 8. tomaszowiak.net gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Portalu tomaszowiak.net.
 9. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. tomaszowiak.net zastrzega jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu tomaszowiak.net lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.

Ochrona danych osobowych

 1. tomaszowiak.net zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez tomaszowiak.net zgodnie                        z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest tomaszowiak.net, który przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba że dane, których dotyczy powyższe żądania są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy    o świadczenie usług przez tomaszowiak.net.
 4. tomaszowiak.net zastrzega, że w przypadku zgłaszania tomaszowiak.net problemów związanych z korzystaniem z Portalu tomaszowiak.net i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych,         z zastrzeżeniem prawa tomaszowiak.net  do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.
 2. tomaszowiak.net zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.
 3. tomaszowiak.net zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.