Reklama Ten baner wyświetlono 5 980 347 razy.
Bank Spółdzielczy
Gorący temat | 1280 wyświetlenia
29 listopad 2018 19:51

Nowa uchwała Rady Miasta - wzrosną podatki od nieruchomości

Nowa uchwała Rady Miasta - wzrosną podatki od nieruchomości,
Reklama Ten baner wyświetlono 10 155 758 razy.
Bank Spółdzielczy Top
9 listopada 2018 roku, na posiedzeniu Rady Miasta, radni podjęli uchwałę o wysokości podatku, jaki należy zapłacić za nieruchomość. Jest on największym źródłem dochodów własnych gminy. W 2019 mieszkańcy zapłacą o 2 procent większy podatek.

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,86 zl od 1 m2 powierzchni,

b pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,69 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -
0,39 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -21,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń — 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytkupublicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3.Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7.

Udostępnij ten wpis i podziel się ze znajomymi.

Posted by tomaszowiak.net on


  • data dodania 29 listopad 2018 19:51

Komentarze (0 )

  • Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?
Dodaj komentarz